දක්ෂිණ සමුපකාර අන්තර්ජාල බිහිදොර
Web Portal of Sourthen Co-Operatives | WPSC
එක්වන්න දකුණේ සුවිශාලතම ප්‍රජා ව්‍යාපාරය සමග

Tamil | English

දකුණු පළාත් සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ් අඩවිය
www.dakshinacoop.org | www.දක්ෂිණකෝප්.org
National Productivity Award - 2008 - 2009 | Country's Best e-Content: e Swabhimani Award 2009

small logo

Cyber School of Co-Operative

Open Training Material Project

සමුපකාර අධ්‍යාපනය සඳහා අවශ්‍ය පුහුණු ආධාරක පොදු නිර්මානාත්මක බලපත් ක්‍රමය ( Creative Commence Liciton) යටතේ ප්‍රජාව වෙත නිකුත් කිරීම දක්ෂිණ සමුපකාර අන්තර් ජාල බිහිදොර වෙබ් අඩවියේ Cyber School of Co-Operative ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රධාන අරමුණයි. ‍මෙම අධ්‍යාපන ආධාරක පෙළ ගස්වා ඇත්තේ සමුපකාර ව්‍යාපාරය පිළිබඳ මූලික මට්ටමේ සිට ඉහලට දැනුමක් ලබා ගත හැකි වන පරිදිය. විශේෂයෙන්ම පාසල් සමුපකාර සමිති වලට සම්බන්ධ සිසු සිසුවියනට මෙම ආධාරක හරහා දැණුම ලබාගත හැක. එසේම සමුපකාර ව්‍යාපාරය අරභයා අධ්‍යාපන කටයුතු වල නිරත ප්‍රජාවට තම පුහුණු කටයුතු වලදී මෙහි අන්තර්ගත සම්පත් ප්‍රයෝජනයට ගත හැක. පොදු නිර්මාණාත්මක බලපත් ක්‍රමය යටතේ මෙම කාරණයේදී ඔබ වෙත පැවරෙන වගකීම හා යුතුකම වන්නේ ඔබ විසින් මෙම පුහුණු ආධාරක උපයෝගී කරගෙන වැඩිදියුණු කල පුහුණු ආධාරක අනෙක් අය වෙතද පොදු නිර්මාණාත්මක බලපත් ක්‍රමය යටතේ නිකුත් කිරීමයි. එවැනි පුහුණු ආධාරක අප වෙතද ලැබීමට සලස්වන්නේ නම් ඒවාද මෙම වෙබ් අවකාශය තුලින් ප්‍රකාශයට පත් කල හැක. මෙම පොදු නිර්මාණාත්මක බලපත්‍රය පිළිබඳ වැඩි විස්තර වෙබ් අඩවියෙන් ලබාගත හැක. මේ හරහා අප බලාපොරොත්තු වන්නේ වඩා ආකර්ශණීය, නිර්මානශීලී හා දැනුමෙන් පොහොසත් පුහුණු ආධාරක සමුපකාර අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා වර්ධනය වේය යන්නයි.

මාතෘකාව
සමුපකාරය යනු කුමක්ද?

 

 

ජාත්‍යන්තර සමුපකාර දිනය

 

ලාංකීය සමුපකාර ව්‍යාපාරයේ ඉතිහාසය

ගොණු ආකෘතිය
odp (Open Document Presentation)

 

odp (Open Document Presentation)

odp (Open Document Presentation)

විස්තරය
සමුපකාර ව්‍යාපාරයේ සම්භාව්‍ය ඉතිහාසය, ජාත්‍යන්තර සමුපකාර සංධානයේ ඉතිහාසය හා ක්‍රියාකාරිත්වය හා සමුපකාර ප්‍රතිපත්ති හා සාරධර්ම

ජාත්‍යන්තර සමුපකාර දිනය හා එහි තේමාවන්

ආරම්භය හා වර්ධනය සංක්ෂිප්තව

 

බාගත කරගන්න
Download

 

 

Download

 

Download

 

Contact Us | අප සමඟ සම්බන්ධවන්න

 

About Us | Site Map | Report Bugs | Credits | ©2008-2009 Department of Co-Operative Development(sp)