දක්ෂිණ සමුපකාර අන්තර්ජාල බිහිදොර
Web Portal of Sourthen Co-Operatives | WPSC
එක්වන්න දකුණේ සුවිශාලතම ප්‍රජා ව්‍යාපාරය සමග

Tamil | English

දකුණු පළාත් සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ්අඩවිය
www.dakshinacoop.org | www.දක්ෂිණකෝප්.org
National Productivity Award - 2008 - 2009 | Country's Best e-Content: e Swabhimani Award 2009

small logo

Contact Us | අප සමඟ සම්බන්ධ වන්න

ප්‍රධාන කාර්යයාලය
සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව
පෙට්ටිගලවත්ත
ගාල්ල

දුරකථන අංක : 091-2234380 / 091-4384803
ෆැත්ස් : 091-2234380
විද්‍යුත් තැපෑල : coopdepartment@sltnet.lk / c
oopdepartmentsp@gmail.com

දිස්ත්‍රික් කාර්යයාල
ගාල්ල
සමුපකාර සංවර්ධන උප කොමසාරිස් කාර්යාලය
පෙට්ටිගලවත්ත
ගාල්ල

දුරකථන අංක : 091-2234308
විද්‍යුත් තැපෑල : coopdepartment@sltnet.lk

මාතර
සමුපකාර සංවර්ධන උප කොමසාරිස් කාර්යාලය
මැද්දවත්ත
මාතර

දුරකථන අංක : 041-2222329
ෆැක්ස් : 041-2222329
විද්‍යුත් තැපෑල : acmatara@gmail.com

හම්බන්තොට

සමුපකාර සංවර්ධන උප කොමසාරිස් කාර්යාලය
කච්චේරි පරිශ්‍රය
හම්බන්තොට

දුරකථන අංක : 047-2222015
ෆැක්ස් : 047-2222015
විද්‍යුත් තැපෑල : achambanthota@gmail.com

About Us | Site Map | Report Bugs | Credits | ©2008-2009 Department of Co-Operative Development(sp)