දක්ෂිණ සමුපකාර අන්තර්ජාල බිහිදොර
Web Portal of Sourthen Co-Operatives | WPSC
එක්වන්න දකුණේ සුවිශාලතම ප්‍රජා ව්‍යාපාරය සමග

Tamil | English

දකුණු පළාත් සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ්අඩවිය
www.dakshinacoop.org | www.දක්ෂිණකෝප්.org
National Productivity Award - 2008 - 2009
| Country's Best e-Content: e Swabhimani Award 2009

small logo

Credits

Web Developer and Editor
Prabath Galagamage
Co-Operative Development Officer
Depratment of Co-Operative Development
Pettigalawaththa, Galle
gprabath@gmail.com

Report bugs to above e-mail address

About Us | Site Map | Report Bugs | Credits | ©2008-2009 Department of Co-Operative Development(sp)