දක්ෂිණ සමුපකාර අන්තර්ජාල බිහිදොර
Web Portal of Sourthen Co-Operatives | WPSC
එක්වන්න දකුණේ සුවිශාලතම ප්‍රජා ව්‍යාපාරය සමග

Tamil | English

දකුණු පළාත් සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ් අඩවිය
www.dakshinacoop.org | www.දක්ෂිණකෝප්.org
National Productivity Award - 2008 - 2009 | Country's Best e-Content: e Swabhimani Award 2009

small logo

බාගතකර ගැනීම් | Downloading

නෛතික ලේඛන, දෙපාර්තමේන්තුවේ චක්‍රලේඛන ඇතුළු සමුපකාර සමිතිවලට වැදගත්වන ලියවිලි බාගත කර ගැනීමට මෙම පිටුව අවස්ථාව ලබා දෙනු ඇත.

 

 

 

 

 

Contact Us | අප සමඟ සම්බන්ධවන්න

 

About Us | Site Map | Report Bugs | Credits | ©2008-2009 Department of Co-Operative Development(sp)