දක්ෂිණ සමුපකාර අන්තර්ජාල බිහිදොර
Web Portal of Sourthen Co-Operatives | WPSC
එක්වන්න දකුණේ සුවිශාලතම ප්‍රජා ව්‍යාපාරය සමග

Tamil | English

දකුණු පළාත් සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ් අඩවිය
www.dakshinacoop.org | www.දක්ෂිණකෝප්.org
National Productivity Award - 2008 - 2009 | Country's Best e-Content: e Swabhimani Award 2009

small logo

සමුපකාර රෝහල - ගාල්ල | Co-Op Hospital - Galle

සමුපකාර රෝහල - මාතර | Co-Op Hospital - Matara

සී/ස ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ආරෝග්‍යශාලා සමුපකාර සමිතිය හා සී/ස මාතර දිස්ත්‍රික් ආරෝග්‍යශාලා සමුපකාර සමිතිය දකුණු පළාතේ ඇති ප්‍රධාන ආරෝග්‍යශාලා ද්විත්වයකි. මෙම රෝහල් මගින් පහසු මිලට වෛද්‍ය සේවා රැසක් මහජනයා වෙත ඉදිරිලත් කරයි. පලපුරුදු, අත්දැකීම් බහුල කාර්යය මණ්ඩලක සුහදශීලී සේවාවක් ඔබට මෙම රෝහල් ද්විත්වය තුලදී අත්දැකිය හැක.

සේවාවන්
ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ආරෝග්‍යශාලා සමුපකාර සමිතිය|   මාතර දිස්ත්‍රික් ආරෝග්‍යශාලා සමුපකාර සමිතිය

  1. විශේෂඥ වෛද්‍ය පහසුකම් - පැමිණෙන වෛද්‍යවරුන්ගේ ලේඛනය - Galle | Matara
  2. බාහිර ප්‍රතිකාර ඒකකය Galle | Matara
  3. නේවාසික ප්‍රතිකාර ඒකකය Galle | Matara
  4. ඔසුසල Galle | Matara
  5. රසායනාගාර පරීක්ෂණ Galle | Matara

Contact Us | අප සමඟ සම්බන්ධවන්න

 

About Us | Site Map | Report Bugs | Credits | ©2008-2009 Department of Co-Operative Development(sp)