දක්ෂිණ සමුපකාර අන්තර්ජාල බිහිදොර
Web Portal of Sourthen Co-Operatives | WPSC
එක්වන්න දකුණේ සුවිශාලතම ප්‍රජා ව්‍යාපාරය සමග

Tamil | English

දකුණු පළාත් සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ්අඩවිය
www.dakshinacoop.org | www.දක්ෂිණකෝප්.org
National Productivity Award - 2008 - 2009
| Country's Best e-Content: e Swabhimani Award 2009

small logo

Our Servises | අපගේ සේවාවන්

දකුණු පළාත් සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් අපගේ සේවාලාභී ආයතන වන සමුපකාර සමිති වලටත්, සමුපකාරික ප්‍රජාවටත් ඉටුවන සේවාවන් පහතින් දැක්වෙන අතර ඒ සමග ඇති සබැදීන් ඔස්සේ එම සේවාවන් ලබා ගැනීමට ඉදිරිපත් කර යුතු ලේඛන හා සැපිරිය යුතු අවශ්‍යතා දක්වා ඇත. අපගේ සේවාවන් සැපයන්නේ පුරවැසි පඥප්තියකට අනුව වන අතර මෙම පුරවැසි ප්‍රඥප්තිය දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යයාලයෙන් හෝ ගාල්ල,මාතර හා හම්බන්තොට උප කොමසාරිස් කාර්යයාල මගින් ලබා ගත හැක.

සමුපකාර සමිති සංස්ථාපනයට හා සංවිධානයට අදාල සේවාවන්
නව සමිති ලියාපදිංචි කිරීම
සමිති වල වත්කම් පැවරීම, ඒකාබද්ධ කිරීම හා විබද්ධ කිරීම
ලියාපදිංවිය අවලංගු කිරීම / ඈවරකරණය
අතුරු ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය
අතුරු ව්‍යවස්ථා අර්ථ නිරූපනය
සාමාජිකත්වය පිලිබඳ තීරණ ලබා දීම
මහ සභා හා කාරක සභා / අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීම්
විවිධ සේවා සමුපකාර සමිති වල (හා අතුරු ව්‍යවස්ථාව තුල දක්වා ඇත් නම් වෙනත් සමිතිවල) ඡන්ද කටයුතු
සමිති ශ්‍රේණිගත කිරීම
සමුපකාර සමිති අධීක්ෂණය
ව්‍යවස්ථාපිත විගණනය
විභාග, විමර්ෂණ හා පරීක්ෂණ පැවැත්වීම
වාර්ෂික අයවැය ඇස්තමේන්තු අධීක්ෂණය
ගණකාධිකරණ හා කලමනාකරණ පරිසරය පිලිබඳ අධීක්ෂණය
සමුපකාර සමිති කලමනාකරණයට අදාල සේවාවන්
වත්කම් අත්පත්කර ගැනීමේ හා අත් හැරීමේ අනුමැතීන් ලබා දීම
වත්කම් ආයෝජන අනුමැතිය ලබාදීම
සමිතිවල උපරිම බාහිර වගකීම් සීමාව නිර්ණය
නව ව්‍යාපෘති අනුමත කිරීම
අර්ධ අධිකරණමය හා අධිකරණමය කටයුතු
තීරකකරණය
වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ ලබා ගැනීම
පනතට අනනුකූලව ක්‍රියාකිරීම පිලිබඳව අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම
සමුපකාර සේවකයන් පිලිබඳ කටයුතු
සමුපකාර සමිතිවල පිරිස්බල තක්සේරුව අනුමත කිරීම
සේවක සුදුසුකම් තීරණය කිරීම
සේවයෙන් ඉවත් කිරීම
සේවක අධීක්ෂණය
අරමුදල් කලමනාකරණය
සමුපකාර අරමුල
භාරකාර අරමුදල
අතිරික්ත අරමුදල
සංවර්ධනාත්මක ප්‍රවේශගත සේවා
අධ්‍යාපන, පුහුණු හා ව්‍යාප්ති කටයුතු
සංඛ්‍යා ලේඛන හා තොරතුරු සේවා
සම්බන්ධීකරණ සේවා
සමුපකාර සමිති සඳහා මූල්‍ය හා වෙනත් ආධාර සැපයීම
කළමනාකරණ උපදේශන සේවා

නව සමිති ලියාපදිංචි කිරීම
1972 අංක 05 දරන සමුපකාර සමිති පනත අනුව සමුපකාර සමිති ලියාපදිංචිය සිදුකරනුයේ සමුපකාර සංවර්ධන කොමසාරිස් හා රෙජිස්ට්‍රාර් විසිනි.මේ සඳහා පහත ලියවිලි සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවට ඉදිරිපත් කල යුතුය.

 1. සමිතියේ ඉල්ලීම
 2. ලියාපදිංචි කිරීමේ ඉල්ලුම් පත්‍රය (පිටපත් 02 කින් යුතුව).
  ලියා පදිංචි කිරීමට අදහස් කරන්නේ ප්‍රාථමික සමිතියක් නම් අවම ලෙස පුද්ගල සාමාජිකයන් 10 ක් ද, ද්විතීයක සමිතියක් ලියාපදිංවියට අදහස් කරන්නේ නම් අවම ලෙස ලියාපදිංවි සමුපකාර සමිති 03 ක් වත් ඉල්ලුම් පතට අත්සන් තබා තිබිය යුතුය. ලියා පදිංචි සමිති වෙනුවෙන් අත්සන් තැබිය යුත්තේ එම සමිතිවල අතුරු ව්‍යවස්ථා මඟින් අත්සන් කිරීමට බලය ලත් කෙනෙකි
 3. සමිතිය පිහිටුවීම, අතුරු ව්‍යවස්ථාව පිලිගැනීම, නිළධාරී මණ්ඩලය පත් කිරීම පිලිබඳ තීරණ ගත් මහා සභා වාර්තා වල සහතික කල පිටපත්
 4. සමිතියේ මහ සභාව විසින් පිලිගත් ආදර්ශ අතුරු ව්‍යවස්ථාවේ පිටපත් 02 ක්.
 5. සභාපති, උප සභාපති, ලේකම් තෝරාගත කාරක සභා වාර්තාවේ සහතිකකල පිටපත් 02 ක්
 6. සමිතිය ඇරඹුමේ සිට ලියා පදිංචිය සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම දක්වා ගණුදෙණු ඇතුලත් මුදල් ගිණුමේ, ආදායම් ප්‍රකාශයේ හා ශේෂ පත්‍රයේ සහතික කල පිටපත් 02 ක්
 7. ශේෂ පත්‍රයේ කොටස්, තැන්පත්, අත ඉතිරි සනාථ කිරීමේ ලේඛන හා සහතික
 8. අදාල මහ සභා, කාරක සභා කැදවීමේ දැන්වීම, න්‍යාය පත්‍රය, සහභාගිවූ සාමාජිකයන්ගේ පැමිණීම සහතික කිරීමේ අත්සන් සහිත නාමලේඛනය
 9. ශක්‍යතා වාර්තාව හා ශක්‍යතා වාර්තාව සමිතියේ සත්‍ය ආර්ථික ශක්‍යතාව පිලිබිඹු කරන බවට රීති වලට අනුව ලබාගත් සහතිකයක්
 10. සමිතියට පැමිණීමේ මාර්ග සිතියම හා සමිතියේ බල ප්‍රදේශය දැක්වෙන සිතියම
 11. කාරක සභිකයන්ගේ සුදුසුකම් (නම, ලිපිනය, දුරකථන අංකය, වයස, රැකියාව, අධ්‍යාපන සුදුසුකම්, සමාජ තත්වය හා සමිතිය ක්‍රමවත්ව පාලනය කිරීමට ඔවුන්ට ඇති ශක්තිය) පිලිබඳ වාර්තාව
 12. සමිතියේ මෙම අතුරු ව්‍යවස්ථාව සමුපකාර සමිති පනතට හා සමුපකාර රීති මාලාවට පටහැනි නොවන බවට සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරීවරයාගේ සහතිකය හා නිර්දේශය.
 13. ශක්‍යතා වාර්තාව හා ශක්‍යතා වාර්තාව සමිතියේ සත්‍ය ආර්ථික ශක්‍යතාව පිලිබිඹු කරන බවට රීති වලට අනුව ලබාගත් සහතිකයක්

සමිති ඒකාබද්ධ කිරීම හා විබද්ධ කිරීම
ලියාපදිංචි සමිති වල (1) වත්කම් හා වගකීම් තවත් සමිතියකට පැවරීම (2) ඒකාබද්ධ කිරීම (3) විබද්ධ කිරීම පිලිබඳ විධි විධාන සමුපකාර නීතියේ අන්තර්ගතය.මෙම තාර්යයන් සඳහා ‍සමුපකාර සංවර්ධන කොමසාරිස් හා රෙජිස්ට්‍රාර් වරයාගේ පූර්ව අනුමැතිය අවශ්‍ය වේ.මේ සඳහා පහත ලියවිලි සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවට ඉදිරිපත් කල යුතුය.

 1. සමිතියේ ඉල්ලීම
 2. තීරණය ගත් මහ සභාවේ සහතික කල වාර්තා පිටපතක්
 3. රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා පූර්ව අනුමැතිය ලබාදුන් ලිපියේ පිටපත
 4. සමිතිය ඒකාබද්ධය හෝ විබද්ධය සම්බන්ධයෙන් කොටස් කරුවන්ට හා තැන්පත් කරුවන්ටත් ණය හිමියන්ටත් සමුපකාර සමිති පනත අනුව ක්‍රියාකිරීමට ඉඩ ප්‍රස්ථාව දී තිබේද යන්න පිළිබඳව තහවුරු කිරීමේ සහතිකය (1972 අංක 05 සමුපකාර සමිති පනතේ 9 වන වගන්තියේ ආකාරයට සමාජිකයන්ට හා ණය හිමියන්ට නිකුත් කල ලිපියේ පිටපතක් ආදිය ඇතුලත්ව)
 5. ව්‍යුහමය වෙනස්වීම් වලට අදාල විස්තර වාර්තාවක්
 6. ඒකාබද්ධය හෝ විබද්ධය පිලිබඳ ශක්‍යතා වාර්තාව
 7. සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරීවරයාගේ නිර්දේශය සහිත වාර්තාව

ලියාපදිංවිය අවලංගු කිරීම / ඈවරකරණය
සමුපකාර සමිතියක් විසිරුවා හැරීම අදියර දෙකක් යටතේ සිදුකෙරේ. එනම් ලියාපදිංවිය අවලංගු කිරීම හා ඈවරකරණයයි.
ලියාපදිංවිය අවලංගු කිරීම
සමිතියක ලියාපදිංචිය අවලංගු කිරීමට පහත කාරණා ඉවහල් වේ,

 1. පනතේ 46 වන වගන්තිය යටතේ කල විභාගයකින් හෝ පරීක්ෂණයකින් හෙලිවන කරුණු
 2. සමිතියේ සාමාජිකයන් 3/4 කගේ ඉල්ලීම මත
 3. සමිතියක් ලියාපදිංචියට අවශ්‍ය අවම සාමාජික සංඛ්‍යාව නොමැතිවීම
 4. ලියා පදිංචි දින සිට වසරක් යනතුරු සමිතියේ කටයුතු ආරම්භ නොකිරීම
 5. සමිතියක දෙවසරක අඛන්ඩ අක්‍රියත්වය

ඈවරකරණය
සමුපකාර සමිතිවල ලියාපදිංචිය අවලංගුවෙන් පසු එහි වත්කම් හා වගකීම් බේරුම්කර ඈවර කරනු ලබන අතර ඒ සඳහා කොමසාරිස්වරයා විසින් ඈවරකරුවෙකු පත් කරනු ලබයි

සමිති ඒකාබද්ධ කිරීම හා විබද්ධ කිරීම
ලියාපදිංචි සමිති වල (1) වත්කම් හා වගකීම් තවත් සමිතියකට පැවරීම (2) ඒකාබද්ධ කිරීම (3) විබද්ධ කිරීම පිලිබඳ විධි විධාන සමුපකාර නීතියේ අන්තර්ගතය.මෙම තාර්යයන් සඳහා ‍සමුපකාර සංවර්ධන කොමසාරිස් හා රෙජිස්ට්‍රාර් වරයාගේ පූර්ව අනුමැතිය අවශ්‍ය වේ. මේ සඳහා පහත ලියවිලි සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවට ඉදිරිපත් කල යුතුය.

 1. සමිතියක් ලියාපදිංචිය අයදුම් කරන විට ඉදිරිපත් කලයුතු සියළුම ලියවිලි
 2. තීරණය ගත් මහ සභාවේ සහතික කල වාර්තා පිටපතක්
 3. රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා පූර්ව අනුමැතිය ලබාදුන් ලිපියේ පිටපත
 4. ව්‍යුහමය වෙනස්වීම් වලට අදාල විස්තර වාර්තාවක්
 5. 1972 අංක 05 සමුපකාර සමිති පනතේ 9 වන වගන්තියේ ආකාරයට සමාජිකයන්ට හා ණය හිමියන්ට නිකුත් කල ලිපියේ පිටපතක්
 6. සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරීවරයාගේ නිර්දේශය

අතුරු ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය
ලියා පදිංචි අතුරු ව්‍යවස්ථාවක් පරිච්චින්න කිරීම, වෙනස් කිරීම, නව ව්‍යවස්ථා මාලාවක් මාලාවක් සැකසීම අතුරු ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් වේ. ඒ සඳහා පහත ලියවිලි සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවට ඉදිරිපත් කල යුතුය.

 1. සමිතියේ ඉල්ලීම
 2. යෝජිත අතුරු ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ඇතුලත් මහ සභා රැස්වීම් පිටපත් 02 ක්(රීති 45 අනුව සහතික කල)
 3. මහ සභා රැස්වීම කැදවීමේ දැන්වීමේ හා න්‍යාය පත්‍රයේ පිටපත් 02 ක්
 4. මහ සභා රැස්වීමට පැමිණී සාමාජිකයන්ගේ අත්සන් ලේඛනයේ පිටපත් 02 ක්
 5. සංශෝධනය පිලිගත් කාරක සභාවේ / අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ තීරණ ඇතුලත් වාර්තා පිටපත් 02 ක්
 6. සමිතියේ ලියාපදිංචි අතුරු ව්‍යවස්ථාව
 7. තුරු ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සමුපකාර රීති මාලාවේ 33 අනුව නීත්‍යානුකූලව සිදුවූ බවට සමිතියේ ලේකම් හා සභාපති වරයා අත්සන් කල සහතිකය
 8. යෝජිත සංශෝධන වල පිටපත් 02 ක්
 9. පුද්ගලික ණය සීමා සංශෝධනය වේ නම් කල් පසු වූ ණය කරුවන්ගේ නාමලේඛනය සහ කල් පස් ණය අයකර ගැනීම සඳහා යොදා ඇති වැඩ පිලිවෙල පිලිබඳ වාර්තාවක්
 10. වැඩිවන ණය සීමා ලබා දීමේ හැකියාවන් පෙන්නුම් කෙරෙන කාරක ප්‍රාග්ධනය පැහැදිලි වන්නාවූ ප්‍රාග්ධන ගිණුමක්
 11. අතුරු ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයෙන් බලාපොරොත්තු වන කාර්යයේ ආර්ථික යෝග්‍යතාව සහ සමිතියේ මෙම අතුරු ව්‍යවස්ථාව සමුපකාර සමිති පනතට හා සමුපකාර රීති මාලාවට පටහැනි නොවන බවට සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරීවරයාගේ සහතිකය හා නිර්දේශය

අතුරු ව්‍යවස්ථා අර්ථ නිරූපනය
ලියා පදිංචි අතුරු ව්‍යවස්ථාවක් සම්බන්ධ ගැටළුවක් පැන නගින්නේ නම් එය අර්ථ නිරූපනය සඳහා බලතල රෙජිස්ට්‍රාර් වරයා සතු අතර එය අවසානාත්මක වේ.

සාමාජිකත්වය පිලිබඳ තීරණ ලබා දීම
සමුපකාර සමිතියක සාමාජිකත්වය සම්බන්ධයෙන් ගැටළුවක් පැන නගිනු ලැබූ අවස්ථාවක ඒ පිලිබඳ තීරනයක් ලබා දීමේ බලතල රෙජිස්ට්‍රාර් වරයා සතු අතර එය අවසානාත්මක වේ.

මහ සභා හා කාරක සභා / අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල
පහත කාර්යයන් පිලිබඳ බලතල සමුපකාර සංවර්ධන කොමසාරිස් හා රෙජිස්ට්‍රාර් වරයා සතුය. පවතින නෛතික විධිවිධානයන්ට අනුව මෙම කාර්යයන් සිදු කරනු ලැබේ.

 • මහ සභා රැස්වීමක නීත්‍යානුකූල භාවය තීරණය
 • කාරක සභා පත් කිරීම - තාවකාලික කාරක සභා හා පාලක මණ්ඩල
 • කාරක සභා වලට පුද්ගලයන් නම් කිරීම

විවිධ සේවා සමුපකාර සමිති වල (හා අතුරු ව්‍යවස්ථාව තුල දක්වා ඇත් නම් වෙනත් සමිතිවල) ඡන්ද කටයුතු
විවිධ සේවා සමුපකාර සමිති සඳහා ප්‍රාදේශික කාරක සභා ඡන්දය පවත්වන්නේ දෙපාර්තමේන්තුව මඟිනි. සමිති අතුරු ව්‍යවස්ථාවේ ප්‍රතිපාදන මත විශාල සමිතිවල ඡන්ද කටයුතුද දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සිදු කරන අවස්ථා ඇත.

සමිති ශ්‍රේණිගත කිරීම
සමුපකාර සේවක කොමිෂන් සභා පනත අනුව සමිති ශ්‍රේණිගත කිරීමේ බලතල රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා සතුවේ. සමිතිය පිලිබඳ අදහසක් ලබා ගැනීමට මෙන්ම සේවක වැටුප් තීරණය වැනි කාර්යයන් තුලදී මෙම ශ්‍රේණිගතකරණය ඉවහල් වේ.

ව්‍යවස්ථාපිත විගණනය
සමුපකාර සමිති පනත අනුව සමුපකාර සමිතියක ව්‍යවස්ථාපිත විගණනය පිලිබඳ බලතල පැවරෙන්නේ සමුපකාර දෙපාර්තමේන්තුවටයි.මුදල් වර්ෂය ඉක්මවා තෙමසක් තුල සමුපකාර සමිතියක් පහත මූල්‍ය ප්‍රකාශන හා ලේඛන විගණනය සඳහා සමුපකාර සංවර්ධන කොමසාරිස් වරයා වෙත ඉදිරිපත් කල යුතු වේ.

 1. ආදායම් ප්‍රකාශය
 2. ශේෂ පත්‍රය
 3. මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශය
 4. ස්කන්ධය වෙනස්වීමේ ප්‍රකාශය
 5. ගිණුම් සටහන්
 6. ශේෂ සනාථ කිරීමේ උපලේඛන හා ශේෂ සහතික

මෙම සියළු ගිණුම් ග්‍රී ලංකා ගණකාධිකරණ ප්‍රමිති වලට අනුකූලව පිලියෙල වී තිබිය යුතුවේ. කොමසාරිස්වරයා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරීන් වෙත බලය පවරා එකී විගණනයන් සිදු කරවනු ලබයි.

සමුපකාර සමිති සඳහා සිදු කරන විගණනයන් කලමනාකරණ ප්‍රවේශය වෙත වඩා වැඩි බර තැබීමකින් යුතුව සිදු කිරීමට දෙපාර්තමේන්තුව උත්සාහ දරයි.මන්ද ප්‍රජාව විසින් පාලනය කරනු ලබන වෘත්තීයමය කලමනාකරුවන් නොමැති ආයතනයන්ට කලමනාකරණ උපදේශාත්මක ප්‍රවේශයකින් විගණනය සිදු කිරීම වැදගත් බැවිනි.

විභාග, විමර්ෂණ හා පරීක්ෂණ පැවැත්වීම

 • කාරක සභාවේ බහුතරයක ඉල්ලීම හෝ
 • මහ සභාවේ මුළු සාමාජිකයන් ගේ 1/3 කට නොඅඩු ඉල්ලීමක් මත

සමුපකාර සමිති පනත මත 46(1) විභාගයක් පැවැත්වීමට හැකියාව ඇත.

වාර්ෂික අයවැය ඇස්තමේන්තු අධීක්ෂණය
සමිතිවල වාර්ෂික අයවැය ඇස්තමේන්තු

ගණකාධිකරණ හා කලමනාකරණ පරිසරය පිලිබඳ අධීක්ෂණය
සමිතිවල ගණකාධිකරණ හා කලමනාකරණ කටයුතු පිලිබඳ උපදේශාත්මක මට්ටමේ සේවාවන් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සපයනු ලැබේ. විශේෂයෙන් වෘත්තීයමය මට්ටමේ කලමනාකරුවන් හා ගණකාධිකාරීවරුන් රහිත කුඩා පරිමාණ සමිති පිළිබඳව මෙහිදී වැඩි අවධානය යොමු කරයි.

වත්කම් අත්පත්කර ගැනීමේ හා අත් හැරීමේ අනුමැතීන් ලබා දීම

ජංගම වත්කම් මිලදී ගැනිම හා බැහැර කිරීම - රීති 48(1)

 1. සමිතියේ ඉල්ලීම
 2. අනුමැතිය ලබා දුන් මහ සභා වාර්තාවේ පිටපත
 3. අනුමැතිය ලැබූ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ / කාරක සභාවේ වාර්තාවේ පිටපත
 4. අවසන් වරට විගණිත ශේෂ පත්‍රය
 5. තෙමසකට වඩා කල්ගත නොවූ ප්‍රාග්ධන ගිණුම
 6. අරමුදල් සපයා ගන්නා ආකාරය
 7. ණයක් අවශ්‍ය වේ නම් පිට ණය සීමාව ඉක්මවා නොයන බවට වාර්තාවක්
 8. ණය වාරික හා පොලී ගෙවීමට ඇති හැකියාව දැක්වෙන පුරෝකථනය කරන ලද මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශය
 9. තාක්ෂණික වාර්තාව
 10. තක්සේරු වාර්තාව
 11. මිල ගණන් කැදවීම විධිමත්ව කල බවට අදාල සාක්ෂි
 12. ආර්ථික වශයෙන් සුදුසු බවට යෝග්‍යතා වාර්තාව
 13. සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරීවරයාගේ නිර්දේශය

වත්කම් මිලදී ගැනිම / විකිනීම / බදුදීම / වෙනත් ආකාරයකින් බැහැර කිරීම (ඉඩම්)- රීති 48(ii)

 1. සමිතියේ ඉල්ලීම
 2. අනුමැතිය ලබා දුන් මහ සභා වාර්තාවේ පිටපත
 3. අනුමැතිය ලැබූ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ / කාරක සභාවේ වාර්තාවේ පිටපත
 4. අවසන් වරට විගණිත ශේෂ පත්‍රය
 5. තෙමසකට වඩා කල්ගත නොවූ ප්‍රාග්ධන ගිණුම
 6. තක්සේරු වාර්තාව
 7. හිමිකම් වාර්තාව ඇතුළු ඔප්පුවේ සහතික කල පිටපත්
 8. ප්‍රාදේශීය බල මණ්ඩලයේ නොපරවා ගැනීමේ සහතිකය සහ වීථි රේඛා සහතිකය
 9. අවශ්‍යතාවය, අරමුදල් සපයා ගන්නා ආකාරය, ව්‍යාපාරයට වන බලපෑම් ඇතුලත් ශක්‍යතා වාර්ථාව
 10. මිල ගණන් කැදවීම විධිමත්ව කල බවට අදාල සාක්ෂි
 11. සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරීවරයාගේ නිර්දේශය

වත්කම් ආයෝජන අනුමැතිය ලබාදීම
සමිතිවල වාර්ෂික අයවැය ඇස්තමේන්ත

සමිතිවල උපරිම බාහිර වගකීම් සීමාව නිර්ණය
සමිතිවල වාර්ෂික අයවැය ඇස්තමේන්ත

නව ව්‍යාපෘති අනුමත කිරීම

 1. සමිතියේ ඉල්ලීම
 2. අනුමැතිය ලබා දුන් මහ සභා වාර්තාවේ පිටපත
 3. අනුමැතිය ලැබූ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ / කාරක සභාවේ වාර්තාවේ පිටපත
 4. යෝග්‍යතා වාර්තාව හා ඇස්තමේන්තුව
 5. සමිතියේ සංවර්ධන සැලැස්මට අනුකූලද යන්න පිලිබඳ වාර්තාව
 6. ව්‍යාපෘති වාර්තාව
 7. පුහුණු හා නුපුහුණු කම්කරුවන් පිලිබඳ හා සේවකයන් පිලිබඳ විස්තර
 8. අරමුදල් සපයා ගන්නා ආකාරය, කලමනාකරණ කටයුතු ඇස්තමේන්තුව සවිස්තරව ඇතුලත් කර ඉදිරිපත් කලයුතුය
 9. මූල්‍ය වාර්තාව
 10. අවසන් වරට විගණිත ශේෂ පත්‍රය
 11. තෙමසකට වඩා කල්ගත නොවූ ප්‍රාග්ධන ගිණුම
 12. ණයක් අවශ්‍ය වේ නම් පිට ණය සීමාව ඉක්මවා නොයන බවට වාර්තාවක්
 13. ණය වාරික හා පොලී ගෙවීමට ඇති හැකියාව දැක්වෙන පුරෝකථනය කරන ලද මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශය
 14. තාක්ෂණික වාර්තාව
 15. තක්සේරු වාර්තාව
 16. මිල ගණන් කැදවීම විධිමත්ව කල බවට අදාල සාක්ෂි
 17. ආර්ථික වශයෙන් සුදුසු බවට යෝග්‍යතා වාර්තාව
 18. සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරීවරයාගේ නිර්දේශය

තීරකකරණය
සමුපකාර සමිති පනතේ 58(1) වගන්තිය යටතට ගැනෙන පාර්ෂව කරුවන් අතර සමිතියේ ව්‍යාපාරික කටයුත්තකට අදාල ආරවුලක් විභාග කොට තීරණයක් දීමේ බලය රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා‍ට පවරා ඇත.ප්‍රදානය දීමේ බලය හා අභියාචනා කිරීමේ බලයද කොමසාරිස් වරයා වෙත පැවරී ඇත.මේ අනුව ආරවුල් විසදීමේ බලය අධිකරණයෙන් බැහැර කර ඇත.

ආරවුල් ණය හා විවිධ ලෙස කොටස් 02 කට බෙදේ.ලබා ගත් ණය මුදලක් නොගෙවන විට ණය ආරවුලක් ණය කරු හා ඇපකරුවන් සමගද බඩු අඩුවීම් හා මුදල් අඩුවීම් වැනි කාරණා විවිධ ආරවුල් ලෙස අදාල පුද්ගලයන් සමග ද පැන නගී.

සමුපකාර සමිතිවල පිරිස්බල තක්සේරුව අනුමත කිරීම
මේ සඳහා පහත ලියවිලි සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කල යුතුය

 1. සමිතියේ ඉල්ලීම
 2. පිරිස් කමිටු වාර්තාවේ පිටපත්
 3. අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ අනුමැතිය
 4. අවසන් වරට විගණිත ශේෂ පත්‍රය
 5. තෙමසකට වඩා කල්ගත නොවූ ප්‍රාග්ධන ගිණුම
 6. වර්ෂ 05 ක ආදායම් ප්‍රකාශණ (ආංශිකව)
 7. සමිතිය තුල ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපාරික අංශ ඇතුලත් ලේඛනය
 8. දැනට අනුමත පිරිස් බල තක්සේරුවේ පිටපතක්
 9. යෝජිත සංශෝධන ඇතුලත් ලේඛන ( තනතුරු නාමය / වැටුප් පරිමාණය / දැනට සිටින සංඛ්‍යාව / අළුතෙන් අනුමත කිරීම් / යටපත් කිරීම් / නව වැටුප් පරිමාන අංකය / අනුමැතිය අපේක්ෂිත සංඛ්‍යාව )
 10. සංශෝධනයෙන් වැඩිවන වැයබර දක්වන ලේඛනය (සේවකයාගේ නම / දැනට දරණ තනතුර / දැනට ලබන වැටුප / සංශෝධිත වැටුප / අඩු-වැඩි)
 11. කලමනාකරණ වාර්තාව
  - වෙනස්වන සෑම තනතුරක් සඳහාම වෙනස් කිරීමට හේතු ඇතුලත් කෙටි සටහනක්
  -වැඩිවන වැටුප්දැරීමට හැකියාව තිබෙන බවට පරෝකථනය කරන ලද ආදායම් ප්‍රකාශය
 12. සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරීවරයාගේ නිර්දේශය

 

About Us | Site Map | Report Bugs | Credits | ©2008-2009 Department of Co-Operative Development(sp)