දක්ෂිණ සමුපකාර අන්තර්ජාල බිහිදොර
Web Portal of Sourthen Co-Operatives | WPSC
එක්වන්න දකුණේ සුවිශාලතම ප්‍රජා ව්‍යාපාරය සමග

Tamil | English

දකුණු පළාත් සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ් අඩවිය
www.dakshinacoop.org | www.දක්ෂිණකෝප්.org
National Productivity Award - 2008 - 2009 | Country's Best e-Content: e Swabhimani Award 2009

small logo

තේ නිපදවන්නන්ගේ සමුපකාර සමිති | Tea Procuction Co-Operative

කුඩා තේ වතු ව්‍යාපාරය ආර්ථිකයට සැලකිය යුතු දායකත්වයක් සපයන සංරචකයකි. ලංකාවේ තේ නිපයුමට එය සුවිසල් දායකත්වයක් සම්පාදනය කරයි. කුඩා තේ නිශ්පාදකයන්ට පැවති ගැටළුවක් වූයේ තම නිපයුම් සාධාරණ මිලකට අළෙවි කර ගැනීමයි. ඒ සඳහා ඔවුන් සමුපකාර ආකෘතියට සංධානගතව විසදුම් සෙවූහ. තේ නිශ්පාදන සමුපකාර සමිති ඒ විසදුමේ ප්‍රායෝගික රූපාකාරයයි. එය අද දකුණු පළාත් සමුපකාර ව්‍යාපාරය තුල විශාල මට්ටමේ ව්‍යවසායකි.

 

 

සමිති නාම ලේඛනය

 1. සී/ස මොරවක් කෝරළේ තේ නිපදවන්නන්ගේ සමුපකාර සමිතිය, කොටපොල
  දුරකතනය:-041-2271259
 2. සී/ස ගාළු ගඟබඩපත්තුව දකුණ කුඩා තේ වතු හිමියන්ගේ සමුපකාර සමිතිය, මහහේන, බද්දේගම
 3. සී/ස ගාල්ල දිස්ත්‍රික් තේ නිශ්පාදන හා විවිධ කාර්ය සමුපකාර සමිතිය, හම්මැලිය, බද්දේගම

‍තේ නිපයුම කරන විවිධ සේවා සමුපකාර සමිති

 1. සී/ස මොරවක්රළේ විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය, වරල්ල, කොටපොල
  දුරකතනය:-041-2271259 විද්‍යුත් තැපෑල: - kmpcs@sltnet.lk
 2. සී/ස බෙරලපනාතර විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය, ඌරුබොක්ක
  දුරකතනය:-041-22712599 විද්‍යුත් තැපෑල:- samukirana@hotmail

Contact Us | අප සමඟ සම්බන්ධවන්න

About Us | Site Map | Report Bugs | Credits | ©2008-2009 Department of Co-Operative Development(sp)