දක්ෂිණ සමුපකාර අන්තර්ජාල බිහිදොර
Web Portal of Sourthen Co-Operatives | WPSC
එක්වන්න දකුණේ සුවිශාලතම ප්‍රජා ව්‍යාපාරය සමග

Tamil | English

දකුණු පළාත් සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ්අඩවිය
www.dakshinacoop.org | www.දක්ෂිණකෝප්.org
National Productivity Award - 2008 - 2009 | Country's Best e-Content: e Swabhimani Award 2009

small logo

What is Co-Op | සමුපකාරය යනුසමුපකාර ව්‍යාපාරයේ ඉතිහාසය පිලිබඳ දැන ගැනීමට සමුපකාර සංවර්ධන e සඟරාවේ 2009 ජනවාරි -ජුනි කලාපයේ හා 2009 ජූලි - දෙසැම්බර් කලාපයේ

  1. සමුපකාරය හදුනාගනිමු - එස්. නන්දලාල්
  2. සමුපකාර ව්‍යාපාරයේ ආරම්භය හා වර්ධනය පිලිබඳ සංක්ෂිප්ත සටහනක් - ප්‍රභාත් ගලගමගේ
  3. රොබර්ට් ඕවන් - සමාජ ප්‍රතිසංස්කරණ වාදියා (1771–1858) - ප්‍රභාත් ගලගමගේ
    යන ලිපිවලටයොමුවන්න

මෙයට අමතරව අපගේ සමුපකාර සංවර්ධන ඊ සඟරාව හා ඊ-පොත් ව්‍යාපෘතිය තුලින් සමුපකාර අධ්‍යයනයට අදාල වැඩි දුර සාකච්ඡාවන්ට ප්‍රවේශ විය හැක.


සමුපකාරය පිළිබඳ නිල ප්‍රකාශනය ජාත්‍යන්තර සමුපකාර සංධානය විසින් 1995 දී නිකුත් කල සමුපකාර අනන්‍යතා ප්‍රකාශයයි. සමුපකාර අනන්‍යතා ප්‍රකාශයේ අනුවර්තනයක් අපගේ අතත්‍ය පොත් හලින් බාගත කර ගත හැක


සමුපකාරය පිලිබඳ නිල නිර්වචනය (ICA – 1995)
1995
දී ජාත්‍යන්තර සමුපකාර සංධානය "සමුපකාර අනන්‍යතා ප්‍රකාශනය" නැමති ලියවිල්ල ඔස්සේ "සමුපකාරය" යන්න සඳහා ලබා දී ඇති නිර්වචනය නූතන සමුපකාර ව්‍යාපාරය පිලිබඳ නිල නිර්වචනයයි.

A co-operative is an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic, social, and cultural needs and aspirations through a jointly-owned and democratically-controlled enterprise.

ස්වෝපකාරය, ස්වයං වගකීම, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය, සමානාත්මතාවය, සාධාරණත්වය හා සාමූහිකත්වය යන සාරධර්ම මත සමුපකාරය පදනම් වේ. එසේම ඔවුන්ගේ පුරෝගාමීන්ගේ සම්ප්‍රදාය අනුව සමුපකාර සාමාජිකයෝ අවංකත්වය, විවෘතභාවය, සමාජ වගකීම සහ අනෙකා පිලිබඳව ගරුකිරීම යන ආචාර ධර්ම පිලිබඳවද විශ්වාස කරති.

සමුපකාර සාරධර්ම (ICA – 1995)
1995
දී ජාත්‍යන්තර සමුපකාර සංධානය "සමුපකාර අනන්‍යතා ප්‍රකාශනය" තුලින් සමුපකාරය ව්‍යාපාරය සඳහා සාර ධර්ම මාලාවක් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

 

Co-operatives are based on the values of self-help, self-responsibility, democracy, equality, equity and solidarity. In the tradition of their founders, co-operative members believe in the ethical values of honesty, openness, social responsibility and caring for others.

සමුපකාරය යනු ස්වේච්ඡාවෙන් ඒකාබද්ධ වූ පුද්ගලයන් ගේ ස්වයංපාලිත සංගමයක් ඔස්සේ ඔවුන්ගේ පොදු ආර්ථික, සමාජීය, සහ සංස්කෘතික අවශ්‍යතා සහ අභිලාශයන් ඉටු කරන සාමූහික අයිතිය හා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික පාලනය ඇති ව්‍යවසායකත්වයකි

රොච්ඩේල් මූලධර්ම - Rochdale Principles (1844)
රොච්ඩේල් පුරෝගාමීන් විසින් හදුන්වා දුන් මූලධර්ම යම් යම් විකරණයන්ට භාජනය වෙමින් අද දක්වාම සමුපකාර ව්‍යාපාරය තුල පැවතෙයි. එම නිසා රොච්ඩේල් මූලධර්ම හදුනා ගැනීම වැදගත්වේ.

1.   
විවෘත සාමාජිකත්වය Open Membership
2.    ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනය
Democratic control (one person, one vote).
3.    ව්‍යාපාරයේ අතිරික්තය කොටස්කරුවන් අතර බෙදා හැරීම Distribution of surplus in proportion to trade.
4
.    කොටස් ප්‍රාග්ධනය සඳහා සීමිත පොලියක් ගෙවීම Payment of limited interest on capital
5.    දේශපාලන හා ආගමික මධ්‍යස්ථතාවය Political and religious neutrality
6.    මුදලට පමණක් වෙදාම (ණය අනුග්‍රහයක් නොදක්වයි ) Cash trading (no credit extended)
7.    අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධනය
Promotion of education

රොච්ඩේල් මූලධර්ම තුලින් නූතන සමුපකාර මූලධර්ම විකාශනය වීම (1937 -1995)

ජාත්‍යන්තර සමුපකාර සංධානය සමුපකාර මූලධර්ම ලෙස රොච්ඩේල් පුරෝගාමීන්ගේ මූලධර්ම 1937 දී නිල වශයෙන් පිලිගත්හ. 1966 දී මෙම මූලධර්ම සමකාලීන තත්වයන් සැලකිල්ලට ගෙන පහත පරිදි විකරණයට බදුන් කරන ලදී. 

1.    විවෘත, ස්වේච්ඡා සාමාජිකත්වය Open, voluntary membership.
2.    ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනය Democratic governance.
3.    ස්කන්ධය සඳහා සීමිත ප්‍රතිදානයන් ගෙවීම Limited return on equity.

4.    අතිරික්තය සාමාජිකයන් අතර බෙදාහැරීම Surplus belongs to members.
5.    සාමාජිකයන් සහ පොදු ජනයා සමුපකාර මූලධර්ම පිලිබඳ දැනුවත් කිරීම Education of members and public in cooperative principles.
6.    සමුපකාර ව්‍යාපාර අතර සහයෝගීතාවය ( සමුපකාරය )    Cooperation between cooperatives

1995 වසරේදී සමුපකාර මූලධර්ම පිලිබඳ දීර්ඝ කතිකාවකින් පසු මෙම මූලධර්ම නැවත විකරණයට හා ප්‍රති නිර්වචනයකට ලක් කිරීමක් ජාත්‍යන්තර සමුපකාර සංධානය මගින් සිදු කරන ලදී. එහිදී සත්වන මූලධර්මය ලෙස "ප්‍රජාව පිලිබඳව සැලකිලිමත් වීම" එක්කෙරිනි.

1.     Voluntary and Open Membership ස්වේච්ඡා හා විවෘත සාමාජිකත්වය
2.     Democratic Member Control ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සාමාජික පාලනය
3.     Member Economic Participation සාමාජික ආර්ථික සහභාගිත්වය
4.     Autonomy and Independence ස්වයංපාලනය හා ස්වෛරීභාවය
5.     Education, Training and Information අධ්‍යාපනය,පුහුණුව හා තොරතුරු
6.     Co-operation among Co-operatives සමුපකාර අතර සහයෝගීතාවය
7.     Concern for Community  ප්‍රජාව පිලිබඳ සැලකිලිමත් වීම

About Us | Site Map | Report Bugs | Credits | ©2008-2009 Department of Co-Operative Development(sp)